Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Historia da Animación e os Videoxogos/616G02003
Produción da Animación e o Videoxogo/616G02001

Materias que continúan o temario
Guión/616G02004
Dirección e Realización/616G02005
Deseño de Produción para Animación e Videoxogos/616G02006
Deseño Narrativo e de Interfaces/616G02038
Desenvolvemento de Personaxes/616G02041
Debuxo de Contornas e Arte de Concepto/616G02013

Observacións

Os alumnos deberán consultar diariamente o Moodle, porque a través deste espazo docente virtual comunicaráselles toda a información necesaria sobre a materia: documentos, avisos e cualificacións.