Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A15 A19 A20 A21 A36 A42 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C9 28 28 56
Obradoiro A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A15 A19 A20 A21 A36 A42 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B11 B12 B13 B14 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C9 28 28 56
Traballos tutelados A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A15 A19 A20 A21 A36 A42 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B10 B11 B12 B13 B14 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C9 0 35 35
Proba de resposta múltiple A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A15 A19 A20 A21 A36 A42 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 C1 C3 C4 C6 C7 C8 C9 1 0 1
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado