Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición telemática (Teams ou similar) de cada un dos temas da asignatura, con Power Points e material audiovisual.
Obradoiro Desenrolo de diversos traballos que se explicarán con mais detimento ao comenzo do curso na ficha completa colgada no Campus Virtual (Moodle). Estos traballos son:

- Prácticas curtas elaboradas no tempo de clase. Preparación e aplicación do temario teórico.

Traballos tutelados Desenrolo dun traballo longo que se explicará con mais detimento ao comenzo do curso na ficha completa colgada no Campus Virtual (Moodle). Este traballo é:

- Práctica longa. Elaboración da Dirección Artística dun guion de animación ou videoxogo.

Tódalas prácticas son obrigatorias e están deseñadas para seren realizadas en grupo.
Proba de resposta múltiple Se examinará dos contidos teóricos explicados nas sesións maxistrais e os textos de lectura obrigatoria.