Materias que se recomenda ter cursado previamente
Expresión gráfica/616G01004
Deseño aplicado/616G01015

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Dirección de Fotografía: Cámara e Iluminación/616G01022

Materias que continúan o temario
Efectos especiais na animación/616G01040

Observacións