Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A4 A8 A10 B1 B5 B7 B11 C4 C8 25 25 50
Traballos tutelados A4 A5 A8 A37 A39 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B9 B12 B13 C6 C7 7.5 52.5 60
Investigación (Proxecto de investigación) A22 A39 B10 C1 C3 C8 C9 1 9 10
Presentación oral A39 B11 C1 C3 C7 C9 1.5 4.5 6
Obradoiro A4 A37 A39 B4 B7 B8 B13 C3 C6 C9 16 8 24
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado