Materias que se recomenda ter cursado previamente
Linguaxe e Narrativa Gráficas e Audiovisuais/616G02002

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Guión/616G02004

Materias que continúan o temario
Edición e Montaxe/616G02007
Son/616G02034
Proxecto de Animación/616G02021

Observacións