Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B3 B4 B10 C1 C4 C6 C8 22 33 55
Proba mixta A6 B1 B4 1.5 0 1.5
Proba práctica A8 B1 B2 B7 B8 B9 B13 C3 1.5 0 1.5
Portafolios do alumno B2 B5 B6 B8 B9 B11 B12 C3 C7 C9 0 22 22
Obradoiro A7 A8 B8 B9 B12 C3 C9 22 44 66
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado