Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A12 A10 B8 8 8 16
Prácticas de laboratorio B7 B10 B11 B12 B13 C3 C7 28 56 84
Traballos tutelados B2 B4 C4 C6 C8 7 35 42
Proba mixta B5 B1 C9 2 0 2
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado