Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Presentación dos temas teóricos da materia.
Prácticas de laboratorio Desenvolvemento de traballos prácticos no laboratorio.
Traballos tutelados Resolución de traballos tutelados propostos e resoltos en horario de titorías.
Proba mixta Proba de avaliación centrada principalmente na parte teórica, aínda que tamén inclúe preguntas sobre a parte práctica.