Temas Subtemas
1. INTRODUCCIÓN A CONTABILIDADE BANCARIA. 1.1. Conceptos básicos.
1.2. Criterios de medición ou valoración dos elementos dos estados financeiros.
1.3. Estados financeiros.
2. PRESENTACIÓN E VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS. 2.1. Conceptos básicos.
2.2. Recoñecemento dos instrumentos financeiros.
2.3. Clasificación dos activos financeiros.
2.4. Clasificación dos pasivos financeiros.
2.5. Reclasificación de instrumentos financeiros.
2.6. Medición dos instrumentos financeiros e recoñecemento de resultados.
3. EMISIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS E CONTINXENCIAS. 3.1. Custos de emisión.
3.2. Pasivos financeiros vs. instrumentos de capital.
3.3. Instrumentos de capital propio.
3.4. Cancelación de pasivos financeiros.
3.5. Acredores.
3.6. Continxencias.
4. CRÉDITO, RISCO DE CRÉDITO E DETERIORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS. 4.1. Crédito e risco de crédito.
4.2. Perda incorrida, perda esperada e perda inesperada.
4.3. O investimento crediticio nos estados financeiros.
4.4. Préstamo e arrendamentos financeiros.
4.5. Os contratos de garantía. As garantías financeiras e os seguros.
4.6. Deterioración de valor dos instrumentos de débeda.
4.7. Deterioración dos instrumentos de capital.
4.8. Activos recibidos en ou para pagamento de débedas.
5. A MOBILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS. 5.1. Concepto e tipos de mobilización de activos financeiros.
5.2. Tratamento contable das mobilizacións de activos financeiros.
5.3. Operacións particulares de mobilización de activos financeiro.
5.4. Reestruturación e cancelación de débedas: baixa de pasivos financeiros.
6. NEGOCIOS CON DIVISAS E NO EXTRANXEIRO. 6.1. O risco de cambio. Posicións de cambio longa e curta.
6.2. Tipoloxía das operacións con divisas.
6.3. Estados financeiros en moeda estranxeira.
6.4. Tratamento contable das operacións en moeda estranxeira.
7. OS DERIVADOS FINANCEIROS E CREDITICIOS. AS COBERTURAS. 7.1. Tratamento contable dos derivados financeiros.
7.2. Derivados non utilizados como coberturas contables.
7.3. Coberturas de valor razoable.
7.4. Coberturas de fluxos de efectivo.
7.5. Os acordos de tipos de interese futuro FRA.
7.6. As permutas financeiras de intereses.
7.7. Os contratos de futuros.
7.8. As opcións.
7.9. As macrocoberturas.
8. NOTAS AOS ESTADOS FINANCEIROS. 8.1. Políticas contables e incerteza.
8.2. Rendementos de capital.
8.3. Instrumentos financeiros.
8.4. Información segmentada.
8.5. Feitos posteriores.
8.6. Operacións con partes vinculadas.