Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A28 B2 B3 B11 B21 B23 C4 C5 C6 C7 C8 11 22 33
Proba obxectiva A28 B2 B3 B5 B8 C1 C2 1 2 3
Traballos tutelados A28 B2 B3 B5 B8 B11 B28 C1 C2 C3 0 8 8
Solución de problemas A28 B2 B3 B5 B8 B11 B15 B17 B18 B24 B25 B26 B27 C1 C2 C3 9 18 27
Presentación oral A28 B3 B5 B8 C1 C2 1 1 2
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado