Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A28 B2 B3 B5 B8 B11 B15 B17 B18 B24 B25 B26 B27 C1 C2 C3 Casos prácticos a resolver individualmente. 20
Presentación oral A28 B3 B5 B8 C1 C2 Presentación oral de un trabajo de profundización sobre alguno de los temas del programa. La presentación oral se evaluará individualmente. 10
Proba obxectiva A28 B2 B3 B5 B8 C1 C2 Examen escrito con preguntas teóricas y prácticas 50
Sesión maxistral A28 B2 B3 B11 B21 B23 C4 C5 C6 C7 C8 Se puntuará la asistencia y participación en clase. 10
Traballos tutelados A28 B2 B3 B5 B8 B11 B28 C1 C2 C3 Elaboración de un trabajo en grupo de profundización sobre alguno de los temas del programa. 10
 
Observacións avaliación
Os cuestionarios de exame redactaranse inicialmente en castelán. Os alumnos que desexen un enunciado en galego deberán solicitalo cunha antelación de 15 días.

Condicións de realización da proba obxectiva: Está prohibido accede á aula do exame con calquera dispositivo que permita a comunicación co exterior; ou almacenamento de información. As faltas de disciplina implicarán que o alumno deberá realizar oralmente a proba obxectiva.

Os casos prácticos deberán ser entregados ao longo do curso, dentro dos prazos marcados polo profesor.

A cualificación das sesións maxistrais (10% da cualificación) e solución de problemas (20% da cualificación) esixirá unha asistencia mínima a clase do 70%.

A avaliación na convocatoria de xullo réxese as mesmas normas, salvo no que vaia en contra da normativa xeral da UDC.

No caso de que al alumno se le conceda una oportunidad de "evaluación adelantada", y solo en este caso, para aprobar la asignatura, el alumno deberá superar una prueba mixta oral y/o escrita encaminada a evaluar todas las competencias y contenidos propios de la materia.

Calificación de no presentado. Corresponde al alumnado, cuando solo participe en actividades de evaluación que tengan una ponderación no superior al 20% sobre la cualificación final, con independencia de la calificación obtenida.

Alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia:
Agás para as datas aprobadas na Xunta de Facultade no que compete á proba obxectiva, para as restantes probas acordarase ao inicio do curso un calendario específico de datas compatible coa súa dedicación, motivo polo cal dito alumnado deberá poñerse en contacto co profesor da materia nos primeiros dez días do cuadrimestre en que a materia se imparte, coa finalidade de fixar o devandito calendario. As probas terán o mesmo formato que para os alumnos con dedicación a tempo completo.