Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Aprendizaxe colaborativa A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B4 B10 C2 C3 C5 C8 C9 C10 4 4 8
Discusión dirixida A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B4 B10 C2 C3 C5 C8 C9 10 20 30
Sesión maxistral A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B4 B10 C2 C3 14 14 28
Solución de problemas A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B4 B10 C2 C3 C5 C8 C9 13 52 65
Proba mixta A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 C2 C3 C5 C9 2 10 12
Análise de fontes documentais A3 A4 A5 A7 A9 A11 A12 C5 1 2 3
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado