Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Discusión dirixida A1 A2 A5 A6 A7 A9 A12 B1 B4 B10 B12 B8 C2 C3 C4 C5 C8 C11 4 4 8
Solución de problemas A1 A2 A5 A6 A7 A9 A12 C2 C3 C4 C9 C11 14 56 70
Proba mixta A1 A2 A6 A7 A9 A12 B1 C2 C3 C4 C9 3 15 18
Sesión maxistral A1 A2 A5 A6 A7 A9 A12 B4 B10 B8 C2 C3 C8 C11 25 25 50
Análise de fontes documentais A1 A2 A7 A9 A12 B10 B12 B8 C5 1 2 3
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado