Materias que se recomenda ter cursado previamente
Contabilidade Superior I/611506004
Normas Internacionais de Información Financeira/611506005

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Contabilidade Superior II/611506007

Materias que continúan o temario

Observacións