Código Competencias do título
A2 CE02 - Comprender a incidencia da contorna na actividade empresarial: dispor de coñecementos adecuados para interpretar e elaborar estratexias de actuación social e ambiental da empresa.
A3 CE03 - Coñecer os rasgos xerais e as diferenzas entre os principais tipos de sociedades mercantís.
A4 CE04 - Coñecer o proceso de creación dunha sociedade e saber redactar os seus estatutos.
A5 CE05 - Saber realizar un diagnóstico estratéxico do sector no que se atopa situado a empresa ou organización.
A6 CE06 - Saber realizar a segmentación e o posicionamento estratéxico nos mercados e elaborar un plan de mercadotecnia.
A7 Saber realizar un diagnóstico estratégico del sector en el que se encuentra ubicado la empresa u organización.
A8 CE08 - Ser capaz de elaborar, transmitir e defender un plan de empresa a partir dos modelos de planificación financeira e usando as ferramentas informáticas comúns no ámbito empresarial.
A9 CE09 - Preparar informes económicos-financeiros que satisfagan as necesidades dos usuarios.
A10 CE10 - Ler e interpretar estados financeiros.
A11 CE11 - Deseñar estratexias corporativas, competitivas e políticas de empresas.
A12 CE12 - Deseñar estruturas organizativas.
A13 CE13 - Desempeñar os roles directivos
A14 CE14 - Coñecer as características específicas das empresas familiares, con especial incidencia nos aspectos críticos da súa xestión e dirección.
A15 CE15 - Aprender os principios básicos de dinámica de sistemas e as técnicas de simulación dinámica.
A16 CE16 - Deseñar e simular escenarios competitivos utilizando a dinámica de sistemas.
A17 CE17 - Utilizar a dinámica de sistemas para analizar a sensibilidade das políticas de empresa, analizar causalmente o comportamento dos resultados da empresa, e tomar decisións en competencia directa con outras empresas.
A18 CE18 - Coñecer as obrigacións tributarias das empresas.
A19 CE19 - Identificar as fontes que permitan a actualización permanente da normalización tributaria.
A20 CE20 - Coñecer a normativa laboral necesaria para a xestión empresarial.
A21 CE21 - Deseñar sistemas de información para a empresa.
A22 CE22 - Manexar ferramentas informáticas para a xestión de empresas.
A23 CE23 - Deseñar postos de traballo.
A24 CE24 - Deseñar sistemas de incentivos.
A25 CE25 - Implantar políticas de selección de persoal e deseñar carreiras profesionais
B1 CB6 - Posuír e comprender coñecementos que acheguen unha base ou oportunidade de ser orixinais no desenvolvemento e/ou aplicación de ideas, a miúdo nun contexto de investigación
B2 CB7 - Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de problemas en contornas novas ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo
B3 CB8 - Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e enfrontarse á complexidade de formular xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reflexións sobre as responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos
B4 CB9 - Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións e os coñecementos e razóns últimas que as sustentan a públicos especializados e non especializados dun modo claro e sen ambigüidades
B6 CG1 - Organizar e planificar a xestión empresarial.
B7 CG2 - Resolver problemas empresariais.
B8 CG3 - Tomar decisións na empresa de forma efectiva.
B9 CG4 - Compromiso ético na dirección empresarial.
B10 CG5 - Aplicar coñecementos á xestión empresarial
B11 CG6 - Aprender novas técnicas de dirección de empresas.
B12 CG7 - Adaptarse a novas situacións e xerar novas ideas no mundo empresarial.
B13 CG8 - Xestionar e administrar unha empresa ou organización entendendo a súa localización competitiva e institucional e identificando as súas fortalezas e debilidades.
B14 CG9 - Entender a importancia da cultura emprendedora.
B15 CG10 - Desenvolver no alumno capacidades analíticas, sintéticas e operativas necesarias para actuar no mundo das empresas familiares, o cal implica a capacidade para trasladar os coñecementos recibidos a situacións concretas.
C1 CT01 - Saber manexar as fontes de información relevante e o seu contido
C2 CT02 - Valorar críticamente o coñecemento e a tecnoloxía.
C3 CT03 - Valorar a importancia da aprendizaxe ao longo de toda a carreira profesional.
C4 CT04 - Traballar en equipo e desenvolver un espírito lóxico e creativo.
C5 CT05 - Capacidade de análise e síntese
C6 CT06 - Comunicación oral e escrita.
C7 CT07 - Capacidade crítica.
C8 CT08 - Capacidade de liderado
C9 CT09 - Habilidade para traballar de forma autónoma.
C10 CT10 - Capacidade para comunicarse con expertos doutras áreas.
C11 CT11 - Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.