Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Discusión dirixida A20 B3 B4 B10 C1 C2 C4 C5 C6 C7 C10 C11 Valorarase a capacidade e participación do alumno na discusión do caso de empresa conforme ás directrices marcadas nesta metodoloxía. 10
Presentación oral C1 C2 C5 C6 C7 C10 Valorarase a capacidade do alumno para presentar oralmente os coñecementos específicos desta materia aplicados ao caso de empresa. 30
Solución de problemas A20 B6 B7 B8 B10 B11 B12 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C10 C11 Valorarase a capacidade do alumno para aplicar a solución de problemas utilizando os coñecementos específicos desta materia. 30
Análise de fontes documentais C1 C2 C5 C6 C7 C10 C11 Valorarase a capacidade do alumno para buscar e analizar as fontes documentais relativas a esta materia e necesarias para solucionar o seu caso de empresa. 10
Estudo de casos A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 B1 B2 B3 B4 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 Valorarase a capacidade do alumno para aplicar a metodoloxía do caso utilizando os coñecementos específicos desta materia. 20
 
Observacións avaliación
Avaliación Segunda Oportunidade e Convocatoria adiantada: O sistema de
avaliación aplicado na primeira oportunidade manterase para as demais
oportunidades de acordo aos seguintes criterios.


Para os estudantes que participaron activamente, no proxecto
empresarial, desenvolto polo equipo ao que foron asignados, na cal
consta a súa participación mediante a pertinente avaliación continua,
pediráselles que realicen e presenten un traballo coreixido e ampliado
daquela parte ou partes que non alcanzasen os mínimos requiridos.

Para aqueles estudantes que non participasen de modo activo, no proxecto
empresarial, desenvolto polo equipo ao que foron asignados,
esixiráselles que realicen e presenten un traballo inédito relacionado co
proxecto e cun enfoque orixinal, sempre en coherencia coa visión
integral do realizado polo alumnado que superou a primeira oportunidade.
Neste caso na segunda oportunidade os criterios de avaliación serán do
100%.


Alumnos con dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención
de asistencia: No caso de alumnos con dedicación a tempo parcial e
dispensa académica de exención de asistencia, empregarase a plataforma
Moodle e o correo electrónico como vehículo de comunicación principal
para a xestión de contidos, titorías e a entrega de
traballos. Acordarase ao comezo do curso un calendario específico de
datas compatible coa súa dedicación, pero terán a mesma obrigación de
realizar actividades e de acudir a calquera tipo de proba de avaliación
que o alumnado a tempo completo.

Cualificación de non presentado Corresponde ao alumno,
cando só participe de actividades de avaliación que teñan unha
ponderación inferior ao 20% sobre a cualificación final, con
independencia da cualificación alcanzada.