Bibliografía básica

Será o propio estudante quen busque as referencias documentais e materiais bibliográficos para resolver os problemas que se lle formulen. Tamén os docentes proporán materiais concretos ao longo do desenvolvemento da materia.

Bibliografía complementaria