Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A1 A3 A4 A7 A13 B2 B3 B4 B5 3 0 3
Sesión maxistral A2 A8 B1 B7 B8 B9 C4 C5 C8 17 17 34
Análise de fontes documentais A5 A6 A9 A10 A12 B6 11 28 39
Estudo de casos A9 C1 C2 C6 5 15 20
Lecturas A7 A8 A9 B2 B1 8 8 16
Seminario B3 B4 C6 C7 2 0 2
Proba obxectiva A2 A4 A7 A8 A13 B2 B1 B3 B4 C1 C2 2 33 35
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado