Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A7 A9 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 17 51 68
Obradoiro A1 A2 A3 A4 A6 A8 A11 A12 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C2 16 32 48
Prácticas a través de TIC A10 C3 C6 4 4 8
Proba mixta C1 2 0 2
Proba oral A3 A4 A5 2 4 6
Aprendizaxe colaborativa A5 A13 C4 C5 C7 C8 3 9 12
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado