Temas Subtemas
1) Análise de datos cuantitativos Análise da varianza:
- Conceptos xerais
- Un factor: efectos fixos e información completamente aleatorizada
- Dous factores: efectos fixos e información completamente aleatorizada
Medidas de concentración
2) Análise de datos cualitativos - Contrastes de independencia
- Medidas de asociación para variables nominais
- Medidas de asociación para variables ordinais
3) Modelización de series temporais - Procesos estocásticos: definición e características xerais
- Algúns exemplos de procesos estocásticos
- Procesos estocásticos e series temporais
4) Econometría e modelos econométricos - Definición de Econometría
- Os modelos econométricos e os seus elementos
- Clases de modelos
5) O modelo de regresión lineal clásico - Modelo de regresión lineal uniecuacional
- O MRLC: hipótese
- Estimación mediante mínimos cadrados ordinarios dos parámetros dun MRLC
- Interpretación dos estimadores
- Propiedades dos estimadores MCO no MRLC
- O estimador da varianza da perturbación
- A bondade do axuste. Medidas