Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e comprender algunhas técnicas sinxelas de inferencia sobre os parámetros do modelo de regresión lineal normal clásico. A1
A2
A3
A4
A7
A9
A10
A12
A13
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Saber valorar a utilidade dun modelo econométrico para predicir. A1
A2
A3
A4
A7
A9
A10
A12
A13
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Coñecer e comprender as técnicas adecuadas para a estimación e contraste no modelo de regresión lineal xeneralizado. A1
A2
A3
A4
A7
A9
A10
A12
A13
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Utilizar ferramentas informáticas adecuadas para a aplicación das competencias anteriores. A7
A10
A12
C3