Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e utilizar axeitadamente algunhas técnicas de inferencia estatística e comprender os resultados da súa aplicación empírica. A3
A5
A9
A10
A12
A13
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C1
C5
C6
Coñecer e valorar a utilidade dos modelos econométricos no campo da predicción. A4
A7
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
C1
C4
C5
C6
Coñecer e aplicar os procedementos do software apropiado para estimar, contrastar e predecir cun modelo de regresión lineal múltiple. A7
A9
A10
A11
A12
B2
B3
B5
B8
C1
C3
C6
C8
Analizar, dende un punto de vista crítico, os resultados da aplicación das técnicas e instrumentos que se utilizan no ámbito da disciplina. A1
A2
A3
A4
A5
A9
A12
B1
B2
B4
B5
B6
B7
B8
B9
C1
C4
C6
C7