Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais 3 0 3
Sesión maxistral 17 34 51
Obradoiro 15 30 45
Proba mixta 2 9 11
Prácticas a través de TIC 7 28 35
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado