Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais B5 C6 C7 C8 1 0 1
Sesión maxistral A3 A4 A5 A7 A9 A11 A13 B1 B4 B7 C1 C5 17 34 51
Obradoiro A1 A2 A13 B2 B3 B6 B8 B9 C1 C4 C5 C6 17 42.5 59.5
Prácticas a través de TIC A10 A11 A12 C3 C8 8 16 24
Proba obxectiva A3 A4 A5 A7 A12 B2 B3 B5 C1 C6 2 6 8
 
Atención personalizada 6.5 0 6.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado