Bibliografía básica Carrascal, U.; González, Y.; y Rodríguez, B. (2000). Análisis Econométrico con Eviews. RA-MA.
Gujarati, Damodar y Dawn Porter (2010). Econometría. McGrawHill
Ramil, M.; Rey, C.; Lodeiro, M.; Arranz, M. (2013). Introducción a la Econometría. Teoría y práctica. Reprografía Noroeste, S.L.
Wooldridge, Jeffrey (2015). Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno. Cengage Learning
Stock, J.H; Watson, H. W. (2012). Introducción a la econometría. Pearson

Bibliografía complementaria

A medida que se avanza no coñecemento das técnicas econométricas é recomendable a lectura de artigos enfocados a resolver problemas reais da economía, tales como os que poden atoparse en acceso libre en http://www.us.es/economet. Utilizaranse, ademais, outros libros de texto, distintas fontes de datos e material dispoñible na rede, que se detallarán ao longo do curso.