Materias que se recomenda ter cursado previamente
Principios de Facenda Pública/611G01021
Facenda Pública/611G01026

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións