Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 17 34 51
Solución de problemas A4 A9 A11 A12 B2 B1 B3 B4 B5 B6 C1 C4 15 30 45
Estudo de casos A9 A11 A12 B2 B1 B3 B4 B5 B6 8 12 20
Lecturas A2 A11 C6 0 6 6
Discusión dirixida B7 B8 B9 2 0 2
Proba mixta A4 A12 C6 2 20 22
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado