Materias que se recomenda ter cursado previamente
Macroeconomía/611G01017
Política Monetárea e Sistema Financeiro/611G01024
Integración Económica e Economía Europea/611G01025

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións