Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Presentación oral A13 B4 C1 C2 C3 Valorarase a participación e exposición oral das actividades 5
Proba de ensaio B6 C5 Nesta proba responderase por escrito a varias preguntas de certa amplitude valorando que se proporcione a resposta esperada, con capacidade de razoamento, creatividade e espírito crítico. 50
Sesión maxistral A7 B1 B3 B7 B8 B9 C4 C5 C7 Preguntas e cuestións formuladas aos alumnos na aula e participación en debates / dinámicas informais e espontáneas sobre diferentes temas 5
Investigación (Proxecto de investigación) A5 B2 B5 C3 C8 Os alumnos elaborarán un proxecto de investigación. O traballo valoraranse atendendo a:
. Organización e traballo desenvolvido durante o cuadrimestre
. Presentación oral e escrita, estrutura, razoamento e creatividade
. Documentación/bibliografía/outros recursos utilizados.
. Especial atención ás conclusións e recomendacións..
10
Estudo de casos A7 A12 A13 C3 C6 Considérase a análise de casos prácticos/lecturas relacionados cos contidos teóricos da materia. Serán avaliados tendo en conta a súa presentación oral, escrita, a claridade, creatividade e aplicación dos fundamentos teóricos 30
 
Observacións avaliación
Poderá asignarse un plus na cualificación final a aqueles alumnos que participen regular e activamente no desenvolvemento da materia. A cualificación obtida nos casos prácticos e o proxecto de investigación non se conservará para 2ª oportunidade de xullo nin convocatorias posteriores.