Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A7 A8 B5 B6 B7 B9 C3 C5 C6 C7 C8 17 34 51
Actividades iniciais A4 A10 A11 B1 C1 1 0 1
Proba obxectiva A9 B8 2 0 2
Traballos tutelados A5 A6 A12 A13 B2 B3 B4 C4 22 66 88
 
Atención personalizada 8 0 8
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado