Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións

Recoméndase que o estudante lea con atención a Guía da materia, os contidos do curso e os criterios de evaluación. Para calisquer dúbida, póñase en contacto co profesor en horario de tutorías ou vía correo electrónico. En termos xerais, a materia non esixe requisitos previos. Sen embargo, consideraranse os coñecementos eninformáticaa nivel de usuario, conocimientos básicos deHistoria Mundial e de Españae familiaridade con conceptos básicos deEconomía