Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Traballos tutelados A1 A3 A4 A6 A7 B2 B1 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 A avaliación das prácticas farase a partir dun informe emitido polo titor da organización onde se realicen e da memoria de prácticas elaborada polo alumnado que será avaliada polo titor universitario.
Para acadar o aprobado a valoración de ambos aspectos deberá ter a cualificación de apto.
Na cualificación final o informe do titor da organización representará o 80% da nota.
100
 
Observacións avaliación