Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer os principios que rexen o funcionamento das leis financeiras utilizadas na práctica, xunto coa súa aplicación a operacións financeiras concretas. A1
A2
A8
A9
A11
C4
C5
Coñecer e identificar o concepto de operación financeira, así como dos seus compoñentes, custos e rendementos. Saber utilizar estes conceptos en operacións financeiras concretas e, particularmente, nos conceptos de TAE e Custo Amortizado. A3
A4
A8
A9
A11
C1
Ser capaz de valorar rendas financeiras así como identificar en que operacións económico-finaniceras e para que han de ser aplicados tales valores. A5
A6
A8
A9
A11
C8
Coñecer, valorar e desenvolver operacións de préstamo, tanto dende o punto de vista do prestamista coma do prestatario. A8
A9
A11
A12
C7
Utilizar as ferramentas informáticas axeitadas para lograr máis eficienica nos cálculos necesarios nos apartados anteriores. A9
A11
C6
-Comprender coñecementos na área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, que apóiandose en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo -Saber aplicar os coñecementos ao seu traballo dunha forma profesional e posuír as competencias que adoitan desmostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de traballo -Saber reunir e interpretar datos relevantes da área de estudo para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética. -Transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado -Desenvolver habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía B1
B2
B3
B4
B5
- Saber desempeñar labores de xestión, asesoramento e avaliación nas organizacións empresariais -Saber manexar os conceptos e técnicas empregados nas diferentes áreas funcionais da empresa, así como entender as relacións que existen entre elas e cos obxectivos xerais da organización -Saber tomar decisións, e, en xeral, asumir tarefas directivas. -Saber identificar e anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar a información, seleccionar e motivar as persoas, tomar decisións en condicións de incerteza, alcanzar os obxectivos propostos e avaliar resultados -Respectar os dereitos fundamentais e de igualdade entre homes e mulleres, respectar a promoción dos Dereitos Humanos e os principios de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con minusvalidez. B6
B7
B8
B9
B10