Temas Subtemas
Leis financeiras. Conceptos xerais 1. Concepto de ben económico.
2. A actividade económica e a actividade financeira.
3. Concepto de capìtal financeiro e representación gráfica.
4. Proxección financeira: concepto e clases.
5. Leis financeiras: concepto, características e propiedades.
6. Equivalencia e orde financeiras.
7. Magnitudes derivadas.
8. Sistemas financeiros. Concepto e clases.
9. Operacións con capitais financeiros
Leis financieiras utilizadas na práctica. 1. Capitalización simple e composta.
2. Desconto simple comercial e racional ou matemático. Desconto composto comercial e racional.
3. Capitalización continua.
4. Tipos de interese equivalentes.
5. Suma financeira e capital unificado.
Operacións financeiras. 1. Concepto, clases e compoñentes. O equilibrio financeiro.
2. Reserva matemática ou saldo financeiro. Concepto e métodos de determinación.
3. Custos e rendementos efectivos.
4. Aplicacións prácticas. O concepto de TAE. O custo e rendemento efectivos nas normas de valoración do Plan Xeral de Contabilidade. O cadro de Custo Amortizado de acordo ás normas de valoración do Plan Xeral de Contabilidade.
Valoración de rendas. 1. Concepto, compoñentes e clases de rendas.
2. Valoración de rendas. Método xeral e casos particulares.
3. Aplicacións prácticas. Obtención do Valor Actual Neto ou Valor Capital dun investimento. Constitución de capitais.
Operacións de préstamo. 1. Concepto de préstamo. Tipoloxía dos préstamos.
2. O equilibrio financeiro nas operacións de préstamo.
3. Cadros de amortización. Concepto, clases e obtención destes segundo as diferentes tipoloxías.
4. Valor financiero de un préstamo.
5. Características comerciais dos préstamos: a carencia e o reembolso anticipado.
6. O cálculo do custo efectivo para o prestatario, do rendemento para o prestamista e da TAE e o CER segundo normativa do Banco de España.