Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba mixta A6 A8 2 10 12
Proba de resposta breve A8 B4 B5 B6 2 5 7
Solución de problemas A6 A11 B1 B2 B3 25 50 75
Seminario A3 A4 A9 4 0 4
Sesión maxistral A1 A2 A5 A12 B7 B8 B9 B10 C1 C4 C5 C6 C7 C8 17 34 51
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado