Materias que se recomenda ter cursado previamente
Contabilidade Financeira I/611G02013

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Teoría do Investimento/611G02020
Teoría do Financiamento/611G02021

Observacións