Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais B1 1 2 3
Lecturas A3 0 5 5
Proba de resposta múltiple A4 3 9 12
Sesión maxistral A4 A6 A11 A12 B1 B2 B4 B5 C1 C5 C6 16 16 32
Solución de problemas A7 A8 A10 B8 B10 C4 25 50 75
Traballos tutelados A3 A6 A9 C8 0 7.5 7.5
Seminario B3 C7 4 0 4
Proba mixta B2 B3 B4 2 8 10
 
Atención personalizada 1.5 0 1.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado