Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A6 A9 A12 C1 1 0 1
Proba de resposta múltiple A10 B2 B3 B4 2 7 9
Proba mixta A10 B2 B3 B4 3 15 18
Sesión maxistral A3 A4 A8 A9 A11 A12 B1 B5 C6 C7 15 15 30
Seminario B10 C4 C5 C8 2 4 6
Proba práctica A8 A11 B1 B2 B3 B4 B5 C1 2 8 10
Solución de problemas A6 B1 25 50 75
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado