Metodoloxías
Solución de problemas
Seminario
Descrición
Para a preparación das diferentes probas, o estudante disporá das seguintes vías de comunicación co profesor:
-Plataforma Moodle (mediante o uso dos foros ou mensaxes directos).
-Correo electrónico do profesor.
-Titorías persoais no despacho (no horario de titorías que se estableza).
-Seminarios en grupo pequeno (titorías de grupo).
Ademáis, tamén será posible a realización de titorías en datas e horas diferentes ás establecidas, previa solicitude por parte do estudante.