Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A5 A12 B1 B2 B3 B4 B5 C6 C7 C8 17 51 68
Lecturas A6 A8 A11 12 18 30
Presentación oral A4 A9 B6 B7 B8 B9 13 19.5 32.5
Eventos científicos e/ou divulgativos B10 C1 C4 C5 5 0 5
Proba de resposta múltiple A1 0.5 10 10.5
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado