Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba de resposta múltiple A1 Preguntas Test de resposta múltiple (catro opcións). A proba de resposta múltiple establece un mínimo ou restrición para poder superar a materia. É dicir, independentemente da cualificación alcanzada na parte práctica, se non se lograse unha puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 na proba de resposta múltiple non se computará esta nota e a materia considerarase como non superada.

A asistencia a clase outorgará un plus de 0,5 puntos sobre a cualificación da proba de resposta múltiple, sempre que a cualificación desta sexa dun mínimo de 4,5 puntos sobre 10, e a condición de que na devandita asistencia non se superen nin dúas ausencias en clases teóricas nin tampouco se superen dúas ausencias en clases prácticas.

No caso de non ser superado o exame test e, por tanto, non aprobarse a materia, a cualificación final que figurará na correspondente acta será a alcanzada no devandito exame test e ponderado ao 60%.
60
Lecturas A6 A8 A11 Lecturas e /ou Traballos Prácticos sustentados en análise bibliográfica, Actividades Complementarias e Presentación Oral (40%)
As lecturas deberán ser analizadas polo alumnado en grupo para a súa posterior exposición.
Todos os grupos deberán enviar aos profesores, en formato pdf, as lecturas e traballos da Actividades Complementarias analizadas e previamente a exposición.


40
 
Observacións avaliación


En  el desarrollo de la parte práctica se valorará:


Aplicación dos fundamentos teóricos.


  • Calidade da presentación. 
  • Precisión, claridade da exposición e calidade das respostas.
  • Fontes primarias e secundarias empleadas.
  • Revisión bibliográfica.

A evaluación na opción de xullo. Os criterios de evaluación utilizados na primeira opción aplicaranse tamén na opción de xullo.