Materias que se recomenda ter cursado previamente
Economía da Empresa: Dirección e Organización/611G02008

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I/611G02025

Materias que continúan o temario
Investigación de Mercados/611G02024
Distribución Comercial/611G02030
Dirección Comercial/611G02035

Observacións