Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A22 A19 A18 A17 A16 A15 A14 A13 A12 A11 A9 A6 A3 17 0 17
Estudo de casos A1 A17 A18 A23 A24 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 15 10 25
Traballos tutelados A1 A17 A18 A23 A24 B1 B2 B3 B4 B9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 6 36 42
Presentación oral A1 B1 B4 B5 1 5 6
Proba de resposta múltiple A3 A11 A12 A13 A14 A16 A17 A18 A23 1 55 56
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado