Temas Subtemas
Introdución ás bases de datos As bases de datos relacionais.
Os Sistemas Xestores de Bases de Datos.
O modelo relacional Definición de relación.
Dominios e atributos.
Claves.
Restricións de integridade.
Metodoloxía de deseño de bases de datos.
Deseño conceptual de bases de datos Introdución ao Modelo Entidade-Relación.
Linguaxe de consulta de bases de datos: SQL Sentencias de consulta.
Sentencias de definición e actualización.
As bases de datos como soporte á toma de decisión xerencial. Bases de datos multidimensionais, Data mining, Data warehouse e OLAP.
Creación e explotación de bases de datos nun SGBD: Microsoft Access