Metodoloxías Descrición
Solución de problemas Resolución de problemas e/ou exercicios de forma autónoma: El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o
ejercicios.

Resolución de problemas e/ou exercicios: Formulación, análise, resolución e debate dun problema ou exercicio relacionado coa temática da materia complemento da lección maxistral
Sesión maxistral Exposición dos contidos da materia por parte do profesorado