Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A7 A8 A9 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 0 50 50
Sesión maxistral A7 A8 A9 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 10 0 10
Proba obxectiva A7 A8 A9 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 0 10 10
Solución de problemas A7 A8 A9 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 5 0 5
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado