Metodoloxías Descrición
Traballos tutelados O alumnado debe desenvolver de forma autónoma a análise e resolución dos problemas e/ou exercicios
Sesión maxistral Exposición dos principais contidos teóricos da materia con axuda de medios audiovisuais
Proba obxectiva Exame tipo test
Solución de problemas Actividades nas que se formulan problemas e/ou exercicios relacionados coa materia