Metodoloxías
Solución de problemas
Traballos tutelados
Sesión maxistral
Descrición
Sesión maxistral: Atención personalizada durante o desenvolvemento das sesións maxistrais. Proporcionar os materiais didácticos necesarios.


Traballos tutelados: Atención ás demandas do alumnado para poder desenvolver o seu traballo autónomo para a
elaboración do traballo.


Resolución de problemas e/ou exercicios: Atención individualizada durante o desenvolvemento das tarefas expostas nas sesións presenciais. Proporcionar as ferramentas e software necesario para o desenvolvemento dos exercicios.