Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Solución de problemas A7 A8 A9 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 Valorarase o desenvolvemento das tarefas expostas para desenvolver na aula 20
Traballos tutelados A7 A8 A9 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 Valorarase o desenvolvemento dun caso práctico mediante
a entrega dun traballo tutelado obrigatorio.
50
Sesión maxistral A7 A8 A9 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 Realizarase un control de asistencia ás mesmas. 10
Proba obxectiva A7 A8 A9 B6 B7 B9 C1 C2 C3 C4 Valorarase o exame tipo test 20
 
Observacións avaliación

A próba tipo test realizarase no alumnado que non asista ao 80% das sesións.

O alumnado que asista ao 80% das sesións non realizará a próba tipo test. Neste caso o traballo tutelado suporá un 60% da

avaliación.

As datas oficiais dos exames poderanse consultar na web da facultade.

Se non se supera a materia, as competencias non adquiridas serán avaliadas na convocatoria de xullo.

Bibliografía. Fontes